91d83100-4e6b-11e5-8571-f0a13577c923_Quạt giải nhiệt – Copy